Onze werkwijze tijdens corona

Het ziet er naar uit dat de veiligheidsmaatregelen van de overheid nog een tijd blijven gelden.

Sinds het ingaan van de coronamaatregelen gelden op het kantoor onder andere de volgende regels:

  • besprekingen ter voorbereiding van akten vinden alleen telefonisch of via skype plaats (skype naam: notaris Edzo Huisman);
  • bezoek aan kantoor of thuis vindt alleen plaats indien dat noodzakelijk is voor het ondertekenen van notariële akten;
  • bezoek is op afspraak en de 1,5 meter afstand wordt in acht genomen
  • na het bezoek aan kantoor wordt er schoongemaakt;
  • in noodgevallen wordt een akte getekend via skype of komt de notaris bij de cliënt thuis met inachtneming van de hygiëne voorschriften;
  • legalisatie van de handtekening op een volmacht is tijdelijk niet verplicht als het de notaris voldoende duidelijk is dat de bevoegde persoon heeft getekend.

Tijdelijke wet noodmaatregelen Covid 19 Justitie en Veiligheid: akte passeren via Skype

Met terugwerkende kracht tot 16 maart 2020, is een tijdelijke wet ingevoerd die het mogelijk maakt om door middel van een beeld – en geluidverbinding een notariële akte te passeren, indien voldaan is aan de volgende eisen:

  • het is voor de cliënt onmogelijk om op kantoor te komen of de notaris krijgt geen toegang tot de plek waar de cliënt verblijft (de cliënt verblijft geïsoleerd in een ziekenhuis of verpleeghuis of is verplicht in quarantaine);
  • het betreft een akte waarvoor een onderhandse akte niet kan worden gebruikt (bijvoorbeeld een testament, een hypotheekakte of een levenstestament);
  • het audio -visuele middel maakt het mogelijk dat de notaris en de klant goed kunnen communiceren en de notaris kan controleren dat er geen dwang wordt toegepast.
  • de cliënt verblijft in Nederland.

Tijdelijke wet noodmaatregelen Covid 19 Justitie en Veiligheid: vergaderen met beeld – en geluidverbinding

Volgens boek 2 Burgerlijk Wetboek moet een rechtspersoon binnen een bepaalde periode na afloop van het boekjaar de jaarstukken vaststellen en moeten de vergaderingen fysiek plaatsvinden.

De tijdelijke wet verlengt de periodes en maakt het mogelijk dat er met een beeld – en geluidverbinding wordt vergaderd indien het bestuur of de raad van commissarissen daarmee instemt.

In een algemene vergadering moet er tweezijdig gecommuniceerd kunnen worden en leden of aandeelhouders  moeten vragen kunnen stellen aan het bestuur.

Voor bijvoorbeeld stichtingen en verenigingen is de termijn voor het vaststellen van de jaarrekening verlengd met 4 maanden van 30 juni tot 31 oktober. Voor nv’s en bv’s geldt een wettelijke termijn van 5 maanden na afloop van het boekjaar, die op grond van de tijdelijke wet verlengd is tot 31 oktober.

kandidaat-notaris

Werken bij HHWnotarissen?

Wij zijn op zoek naar een kandidaat-notaris.

Rampenclausule in testament

Echtpaar overlijdt vlak na elkaar en heeft geen testament…

Een pas getrouwd stel is tijdens hun huwelijksreis vlak na elkaar overleden door voedselvergiftiging. Zij hadden geen kinderen en geen testament. De vrouw overleed als eerste en liet volgens de wet alles na aan haar echtgenoot. Na het overlijden van de man ging het gehele vermogen, dus inclusief de erfenis van de vrouw, volgens de wet naar de familie van de man. De Rechtbank vond deze uitkomst niet redelijk en bepaalde dat de erfenis van de vrouw aan haar eigen familie toekwam. Het Hof bepaalde echter dat bij overlijden van een echtpaar vlak na elkaar zonder testamenten en zonder kinderen, het vermogen eerst naar de langstlevende en daarna naar de familie gaat van degene die het laatste overlijdt. Het Hof bepaalde dat het echtpaar dit probleem had kunnen ondervangen door bij leven een testament met rampenclausule te maken.

Het is aan te raden om voor deze situatie een clausule in het testament op te nemen als u dit niet wilt. Er kan dan bepaald worden dat als de één de ander niet 30 dagen overleeft, de erfenissen naar ieders eigen familie gaan.

awbz notaris

Wet langdurige zorg: vermogen kwijt in verzorgingshuis

geldeten

Wie altijd toezicht nodig heeft of zorg die 24 uur per dag dichtbij is, heeft recht op passende zorg met verblijf in een zorginstelling. Dit is geregeld in de Wet langdurige zorg. Deze wet is per 1 januari 2015 ingevoerd en vervangt de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ).

Door op tijd maatregelen te nemen, kan worden voorkomen dat het geld snel opraakt als gevolg van de Wet langdurige zorg. De eigen bijdrage voor de Wet langdurige zorg kan bijvoorbeeld worden verlaagd door een schenking te doen aan de kinderen: dit kan een schenking in geld of een schenking “op papier” zijn. Voor de schenking op papier is een notariële akte nodig. Behalve het doen van een schenking, zijn ook een goed testament en een levenstestament belangrijk.

 

Uw huwelijkse voorwaarden up-to-date

test-trouwen

In veel huwelijkse voorwaarden staan bepalingen die niet meer actueel zijn.

Laat daarom uw huwelijkse voorwaarden daarom regelmatig controleren door de notaris. Het wijzigen van uw huwelijkse voorwaarden is tegenwoordig een stuk eenvoudiger, doordat de rechtbank hiervoor geen goedkeuring meer hoeft te verlenen.

Bij oudere echtparen kan een clausule aan de huwelijkse voorwaarden worden toegevoegd, waardoor er bij overlijden minder erfbelasting betaald hoeft te worden.

In de huwelijkse voorwaarden van jongere stellen kan de bepaling dat de vermogensopbouw gedurende het huwelijks 50/50 wordt gedeeld, vaak verbeterd worden.