Onze werkwijze tijdens corona

Het ziet er naar uit dat de veiligheidsmaatregelen van de overheid nog een tijd blijven gelden.

Sinds het ingaan van de coronamaatregelen gelden op het kantoor onder andere de volgende regels:

 • besprekingen ter voorbereiding van akten vinden alleen telefonisch of via skype plaats (skype naam: notaris Edzo Huisman);
 • bezoek aan kantoor of thuis vindt alleen plaats indien dat noodzakelijk is voor het ondertekenen van notariële akten;
 • bezoek is op afspraak en de 1,5 meter afstand wordt in acht genomen
 • na het bezoek aan kantoor wordt er schoongemaakt;
 • in noodgevallen wordt een akte getekend via skype of komt de notaris bij de cliënt thuis met inachtneming van de hygiëne voorschriften;
 • legalisatie van de handtekening op een volmacht is tijdelijk niet verplicht als het de notaris voldoende duidelijk is dat de bevoegde persoon heeft getekend.

Tijdelijke wet noodmaatregelen Covid 19 Justitie en Veiligheid: akte passeren via Skype

Met terugwerkende kracht tot 16 maart 2020, is een tijdelijke wet ingevoerd die het mogelijk maakt om door middel van een beeld – en geluidverbinding een notariële akte te passeren, indien voldaan is aan de volgende eisen:

 • het is voor de cliënt onmogelijk om op kantoor te komen of de notaris krijgt geen toegang tot de plek waar de cliënt verblijft (de cliënt verblijft geïsoleerd in een ziekenhuis of verpleeghuis of is verplicht in quarantaine);
 • het betreft een akte waarvoor een onderhandse akte niet kan worden gebruikt (bijvoorbeeld een testament, een hypotheekakte of een levenstestament);
 • het audio -visuele middel maakt het mogelijk dat de notaris en de klant goed kunnen communiceren en de notaris kan controleren dat er geen dwang wordt toegepast.
 • de cliënt verblijft in Nederland.

Tijdelijke wet noodmaatregelen Covid 19 Justitie en Veiligheid: vergaderen met beeld – en geluidverbinding

Volgens boek 2 Burgerlijk Wetboek moet een rechtspersoon binnen een bepaalde periode na afloop van het boekjaar de jaarstukken vaststellen en moeten de vergaderingen fysiek plaatsvinden.

De tijdelijke wet verlengt de periodes en maakt het mogelijk dat er met een beeld – en geluidverbinding wordt vergaderd indien het bestuur of de raad van commissarissen daarmee instemt.

In een algemene vergadering moet er tweezijdig gecommuniceerd kunnen worden en leden of aandeelhouders  moeten vragen kunnen stellen aan het bestuur.

Rampenclausule in testament

Echtpaar overlijdt vlak na elkaar en heeft geen testament…

Een pas getrouwd stel is tijdens hun huwelijksreis vlak na elkaar overleden door voedselvergiftiging. Zij hadden geen kinderen en geen testament. De vrouw overleed als eerste en liet volgens de wet alles na aan haar echtgenoot. Na het overlijden van de man ging het gehele vermogen, dus inclusief de erfenis van de vrouw, volgens de wet naar de familie van de man. De Rechtbank vond deze uitkomst niet redelijk en bepaalde dat de erfenis van de vrouw aan haar eigen familie toekwam. Het Hof bepaalde echter dat bij overlijden van een echtpaar vlak na elkaar zonder testamenten en zonder kinderen, het vermogen eerst naar de langstlevende en daarna naar de familie gaat van degene die het laatste overlijdt. Het Hof bepaalde dat het echtpaar dit probleem had kunnen ondervangen door bij leven een testament met rampenclausule te maken.

Het is aan te raden om voor deze situatie een clausule in het testament op te nemen als u dit niet wilt. Er kan dan bepaald worden dat als de één de ander niet 30 dagen overleeft, de erfenissen naar ieders eigen familie gaan.

Erf-, schenk- en overdrachtsbelasting 2021

schenking notaris

Tarieven erf – en schenkbelasting en vrijstellingen 2021
De tarieven erf- en schenkbelasting 2021 zijn als volgt:
Verkrijging                  kind      kleinkind     overig
€ 0-128.751               10%    18%             30%
€ 128.751 en hoger   20%     36%            40%

De vrijstellingen schenkbelasting:
Kind € 6.604
Kind (18-40) eenmalig € 26.881
Kind (18-40) extra        € 55.996 (studie onder bepaalde voorwaarden)
Kind (18-40) extra        € 105.302 (huis onder bepaalde voorwaarden)
Overige verkrijgers       € 3.244

De vrijstellingen erfbelasting:
Partner                          € 671.910
Kind                              € 21.282
Kleinkind                       € 21.282
Overige verkrijger         € 2.244

Wijzigingen overdrachtsbelasting
Vanaf 1 januari 2021 is het tarief voor de overdrachtsbelasting 8 % van de koopsom of de hogere economische waarde. Een uitzondering geldt voor de overdracht van woningen voor zelfbewoning: het tarief blijft 2 %. Indien de koper het huis niet zelf als hoofdverblijf gaat bewonen (bijvoorbeeld een beleggingspand), geldt het tarief van 8 %.
Nieuw is de regel dat een starter op de woningmarkt (een persoon die jonger is dan 35 jaar en vanaf 1 januari 2021 voor het eerst een woning als hoofdverblijf verwerft) is vrijgesteld van overdrachtsbelasting. Vanaf 1 april 2021 geldt deze vrijstelling niet voor woningen duurder dan € 400.000.

UBO-register
Vanaf 27 september 2020 moeten nieuw opgerichte rechtspersonen bij de Kamer van Koophandel opgeven wie hun “ultimate beneficial owner (UBO)” is.
Dit is een persoon of instelling die:

 • meer dan 25 % eigenaar of belanghebbende is in de rechtspersoon
 • voor meer dan 25 % zeggenschap heeft in de rechtspersoon
 • bij ontbreken van eigendom of zeggenschap: wie een leidinggevende functie heeft (bijvoorbeeld de bestuurders van een stichting)

Het doel is meer transparantie en bestrijding van criminaliteit. Indien geen UBO wordt opgegeven is dit een economisch delict.
Bestaande rechtspersonen moeten binnen 18 maanden (dus vóór 27 maart 2022) een opgave doen bij de Kamer van Koophandel.
Voor meer informatie verwijzen we naar de website van de Kamer van Koophandel

Uw huwelijkse voorwaarden up-to-date

test-trouwen

In veel huwelijkse voorwaarden staan bepalingen die niet meer actueel zijn.

Laat daarom uw huwelijkse voorwaarden daarom regelmatig controleren door de notaris. Het wijzigen van uw huwelijkse voorwaarden is tegenwoordig een stuk eenvoudiger, doordat de rechtbank hiervoor geen goedkeuring meer hoeft te verlenen.

Bij oudere echtparen kan een clausule aan de huwelijkse voorwaarden worden toegevoegd, waardoor er bij overlijden minder erfbelasting betaald hoeft te worden.

In de huwelijkse voorwaarden van jongere stellen kan de bepaling dat de vermogensopbouw gedurende het huwelijks 50/50 wordt gedeeld, vaak verbeterd worden.

Levenstestament

Levenstestament

Wie regelt uw zaken als u dat zelf niet meer kunt doen?

Heeft uw weleens nagedacht over wat er gebeurt wanneer u een zwaar ongeluk krijgt, ernstig ziek wordt of gaat dementeren? Wie kan dan uw wensen op medisch gebied kenbaar maken aan de behandelend arts? Wie regelt voor u het beste verzorgingshuis of goede particuliere zorg? Hoe en door wie wordt uw geld beheerd?

Als u niets heeft vastgelegd, dan is het bijna altijd noodzakelijk dat de kantonrechter een bewindvoerder, curator of mentor benoemt. Misschien een persoon die u niet goed kent of iemand waarin u niet 100% vertrouwen heeft. Om dit te voorkomen kunt u bij de notaris een levenstestament maken. Een levenstestament is een ruime volmacht, waarin u volmacht geeft aan één of meer personen die u onvoorwaardelijk vertrouwt. Ook worden in het levenstestament uw wensen vastgelegd over het beheer van uw vermogen en uw wensen op medisch gebied.

Over het levenstestament kunt u meer informatie vinden op de website van de Vereniging van Estate Planners in het Notariaat (EPN).