awbz notaris

Wet langdurige zorg: vermogen kwijt in verzorgingshuis

geldeten

Wie altijd toezicht nodig heeft of zorg die 24 uur per dag dichtbij is, heeft recht op passende zorg met verblijf in een zorginstelling. Dit is geregeld in de Wet langdurige zorg. Deze wet is per 1 januari 2015 ingevoerd en vervangt de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ).

Door op tijd maatregelen te nemen, kan worden voorkomen dat het geld snel opraakt als gevolg van de Wet langdurige zorg. De eigen bijdrage voor de Wet langdurige zorg kan bijvoorbeeld worden verlaagd door een schenking te doen aan de kinderen: dit kan een schenking in geld of een schenking “op papier” zijn. Voor de schenking op papier is een notariële akte nodig. Behalve het doen van een schenking, zijn ook een goed testament en een levenstestament belangrijk.

 

Uw huwelijkse voorwaarden up-to-date

test-trouwen

In veel huwelijkse voorwaarden staan bepalingen die niet meer actueel zijn.

Laat daarom uw huwelijkse voorwaarden daarom regelmatig controleren door de notaris. Het wijzigen van uw huwelijkse voorwaarden is tegenwoordig een stuk eenvoudiger, doordat de rechtbank hiervoor geen goedkeuring meer hoeft te verlenen.

Bij oudere echtparen kan een clausule aan de huwelijkse voorwaarden worden toegevoegd, waardoor er bij overlijden minder erfbelasting betaald hoeft te worden.

In de huwelijkse voorwaarden van jongere stellen kan de bepaling dat de vermogensopbouw gedurende het huwelijks 50/50 wordt gedeeld, vaak verbeterd worden.

Levenstestament

Levenstestament

Wie regelt uw zaken als u dat zelf niet meer kunt doen?

Heeft uw weleens nagedacht over wat er gebeurt wanneer u een zwaar ongeluk krijgt, ernstig ziek wordt of gaat dementeren? Wie kan dan uw wensen op medisch gebied kenbaar maken aan de behandelend arts? Wie regelt voor u het beste verzorgingshuis of goede particuliere zorg? Hoe en door wie wordt uw geld beheerd?

Als u niets heeft vastgelegd, dan is het bijna altijd noodzakelijk dat de kantonrechter een bewindvoerder, curator of mentor benoemt. Misschien een persoon die u niet goed kent of iemand waarin u niet 100% vertrouwen heeft. Om dit te voorkomen kunt u bij de notaris een levenstestament maken. Een levenstestament is een ruime volmacht, waarin u volmacht geeft aan één of meer personen die u onvoorwaardelijk vertrouwt. Ook worden in het levenstestament uw wensen vastgelegd over het beheer van uw vermogen en uw wensen op medisch gebied.

Over het levenstestament kunt u meer informatie vinden op de website van de Vereniging van Estate Planners in het Notariaat (EPN).

Oprichten BV eenvoudiger en flexibeler

test-handtekening

Per 1 oktober 2012 zijn de regels voor BV’s aanzienlijk versoepeld.

 

Als u een B.V. wilt oprichten heeft u meer vrijheid om de statuten in te richten, daarom wordt deze nieuwe B.V. ook wel “Flex-B.V.” genoemd. Een paar van de nieuwe regels in het kort.

 

  • Een minimum(start)kapitaal van € 18.000 is niet meer nodig en ook de bankverklaring of accountantsverklaring is afgeschaft.
  • Er mogen aandelen zonder stemrecht of zonder recht op een winstuitkering (dividend) worden uitgegeven. Dit kan bijvoorbeeld handig zijn bij uitgifte van aandelen aan werknemers, familieleden of financiers.
  • Besluiten mogen ook buiten de algemene vergadering worden genomen. Zo kan de bv sneller handelen, zeker als er maar 1 directeur-grootaandeelhouder is.
  • De wettelijke blokkeringsregeling is afgeschaft: overdracht van aandelen kan wel of niet worden beperkt.

 

Het verplichte startkapitaal van € 18.000 was een ‘verzekering’ voor mogelijke schuldeisers. Ook onder het nieuwe B.V.-recht worden schuldeisers beschermd: een B.V. mag volgens de nieuwe regels geen dividend uitkeren als duidelijk is dat het bedrijf na die uitkering zijn opeisbare schulden niet kan betalen. Als bestuurders en aandeelhouders onzorgvuldig handelen, kunnen zij ook privé aansprakelijk worden gesteld.

Van belang is dat de nieuwe wet niet automatisch geldt en doorwerkt in bestaande statuten. Indien statuten aan de orde komen in een bespreking bij de notaris, is het verstandig alles wat flexibel gemaakt kan worden meteen door te voeren door middel van een akte van statutenwijziging.

Door het nieuwe B.V.-recht is het ook makkelijker om een eenmanszaak, vennootschap onder firma of maatschap om te zetten in een B.V.